Search
Close this search box.

Doen aansoek

KASSIERE

POTCHEFSTROOM

Sluitingsdatum vir Aansoeke

2024-07-15

Vrywaring – Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting
Deur gebruik te maak van hierdie webwerf erken jy dat jy die volgende vrywaring met betrekking tot die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting, Wet 4 van 2013 (POPI) aanvaar.

  1. OBARO sal alle redelike stappe neem om die persoonlike inligting van gebruikers van hierdie platform te beskerm en vir doeleindes van hierdie vrywaring sal “persoonlike inligting” die betekenis hê soos gedefinieer in die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting, Wet 2 van 2000 (PAIA) en POPI. Die wette is beskikbaar aanlyn by www.gov.za/documents/acts.
  2. OBARO versamel gebruikers van hierdie platform se persoonlike inligting ten einde kriminele-, krediet-, werks- en ander relevante verwysings na te gaan en om jou kwalfikasies te verifieer.
  3. Alle persoonlike inligting wat deur OBARO versamel word, sal op ‘n veilige wyse gestoor word in ooreenstemming met streng data sekureit begingsels, met maatreëls om privaatheid en konfidensialiteit te verseker. Persoonlike inligting sal nie langer gehou word as wat nodig is om die doel waarvoor dit versamel is te bereik nie, tensy verdere retensie deur wetgewing of kontraktuele verpligting vereis word en die inligting sal daarna de-identifiseer word.
  4. OBARO sal nie jou persoonlike inligting bekend maak tensy regsgeldig geregtig daartoe nie en jy het die reg op toegang tot jou persoonlike inligting wat deur OBARO gehou word en mag dit opdateer en beswaar maak teen die verdere prosessering daarvan.
  5. OBARO aanvaar geen aanspreeklikheid hoegenaamd vir enige verlies, skade (hetsy direk, indirek, spesiaal of gevolgskade) en/of uitgawes van enige aard hoegenaamd wat mag voortspruit uit of wat direk of indirek toegeskryf kan word aan persoonlike inligting wat op hierdie platform beskikbaar gestel is of aksies wat daaruit mag voortspruit nie.